چاپ خبر
سیمای نور چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
پیام 4

این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند

این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند

انتهای پیام/.