چاپ خبر
سیمای نور یکشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
پیام انگیزشی
رویاهای خودت را بساز وگرنه مجبوری برای کسی کار کنی و رویاهای او را بسازی.
از خوابت بگذر اگر قرار است موفق بشوی
 
در این لحظه شاد باش چون الان همه زندگی برای توست.
انتهای پیام/.