جشنواره اختتامیه و ارائه پژوهش های دانش آموزی

جشنواره اختتامیه و ارائه پژوهش های دانش آموزی با حضور اولیای دانش آموزان و مسئولین دبیرستان

گزارش تصویری