برگزیدگان منطقه ای مسابقات فرهنگی و هنری

موفقیت دانش آموزان را در مسابقات فرهنگی و هنری تبریک میگوییم.

برگزیدگان منطقه ای مسابقات فرهنگی و هنری

  • مبینا مهدی زاده رتبه اول نقاشی رنگ روغن
  • ماهک افتخارجو رتبه اول گواش
  • تانیا یداله پور رتبه دوم مداد رنگی
  • آتنا نظری رتبه دوم تذهیب
  • عسل شکارلو رتبه دوم گرافیک تصویرسازی
  • صدف قنبری رتبه دوم پاستل