سمینارهای علمی

1. حضور اولیا و مسئولین عزیز مدارس در کلاس ارائه دانش آموزان ممنوع می باشد.

2.دانش آموزان عزیز میبایست نیم ساعت قبل از ارائه در کلاس مختص به ارائه ی خود حضور داشته باشند.

3.داشتن کارت جهت حضور در جشنواره الزامی می باشد.

4.در بخش سمینارهای علمی حضور یک دانش آموز جهت ارائه و دفاع علمی کافی می باشد.

5.زمان ارائه دانش آموزان در روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 اردیبهشت طبق برنامه اعلام شده در پروفایل دانش آموزان (درج شده بر روی کارت)می باشد.

6.دانش آموزان می بایست در زمان اختصاص داده شده به ایشان (8دقیقه) ارائه خود را انجام دهند و تجاوز از زمان به منزله نمره منفی تلقی خواهد شد.

7.دانش آموزان می توانند از ابزار و لوازم مرتبط با رشته خود که کمک به ارائه بهتر می کند استفاده کنند.