موفقیت دانش آموز خوبمان آیسان مرتضوی

موفقیت دانش آموز خوبمان آیسان مرتضوی و کسب دیپلم افتخار و سومین سوپر جام قهرمانی علمی خانه ریاضی تهران را تبریک میگوییم.