غرفه پژوهش  
مناجات و دکلمه  
مسابقه بزرگ طراحی پوستر  
غرفه زیست  
مسابقه بزرگ طراحی پوستر  
طراح: سارا امامی فر
طراح : سارا امامی فر
طرااح:
طراح: بیتا حدادی
شعرخوانی  
غرفه کار و فناوری