درج مطلب
مهسا گل پری
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سابقه کار 7 سال
******************
رقیه جمشیدی
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
سابقه کار 7 سال
******************
لطیفه میرزایی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
سابقه کار 21 سال
******************
سیمین کلانتریون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سابقه کار 6 سال
******************
فرزانه کریم زاده
کارشناسی الهیات
سابقه کار 10 سال
******************
ناهیده طحانی
کارشناسی ادبیات فارسی
سابقه کار 15 سال
******************
مرجان محمدی
کارشناسی ارشد شیمی محض
سابقه کار 15 سال
******************
فرزانه اعلایی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
سابقه کار 33 سال
******************
فرحناز جمشیدی
کارشناسی علوم تجربی
سابقه کار 33 سال
******************
 
سمیه خامسی
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
سابقه کار 7 سال
******************
 
غزال بهمنی
کارشناسی صنایع دستی
سابقه کار 4 سال
******************
 
سنا مدرسی
کارشناسی ارشد برق
سابقه کار 3 سال
******************
 
ستاره عزیزمحمدی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
سابقه کار 15 سال
******************
 
سپیده سلحشورفرد
کارشناسی ارشد روان شناسی 
سابقه 11 سال
******************
 
فهیمه دل آرا
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سابقه کار 4 سال
******************
 
مریم مقیسه
کارشناسی زبان عربی
سابقه کار 17 سال
******************
 
سمانه ریاهی
کارشناسی ارشد جغرافیا
سابقه کار 4 سال
 
 
 
نقشه سایت