کادر اداری و اجرایی
 
فریبا فرازمند
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سابقه کار 23 سال
******************
معصومه شفیعی
کارشناسی علوم اجتماعی
سابقه کار 15 سال
 
******************
 
نرگس لطفی
کارشناسی ارشد ادیان
سابقه کار 7 سال
******************
سحر ملکی
کارشناسی معماری
سابقه کار 5 سال
******************
سارا خمسه
کارشناسی صنایع غذایی 
سابقه کار 2سال
 
******************
ریحانه وحید یگانه
کارشناسی علوم تربیتی
سابقه کار 2سال
******************
نرگس احمدآقایی
دانشجوی دکتری شیمی کاربردی
سابقه کار 17 سال
******************
زهرا احسانی
کارشناسی ارشد روان شناسی
سابقه کار 10 سال
******************
فاطمه فیروزوند
کارشناسی ارشد شیمی
سابقه کار 9 سال
******************
 
 
     
 
نقشه سایت