کادر اداری و اجرایی
فریبا فرازمند
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
سابقه کار 20 سال
******************
نرگس لطفی
کارشناسی ارشد ادیان
سابقه کار 3 سال
******************
سمانه احمدی
کارشناسی هنر
سابقه کار 14 سال
******************
فاطمه اکبری
کارشناسی ریاضی
سابقه کار 5 سال
******************
نرگس احمدآقایی
دانشجوی دکتری شیمی
سابقه کار 13 سال
******************
زهرا احسانی
کارشناسی ارشد روان شناسی
سابقه کار 4 سال
******************
فاطمه فیروزوند
کارشناسی ارشد شیمی
سابقه کار 8 سال
******************
معصومه شفیعی
کارشناسی پژوهشگری
سابقه کار 14 سال
 
 
 
نقشه سایت