بیاموزیم:  

غلط_ننویسیم  
 
 تالم / تعلم 
این دوکلمه را نباید باهم اشتباه کرد. تالم به معنای رنج بردن درد کشیدن است. اما تعلم به معنای علم آموختن و درس خواندن است.
کتابغلطننویسیم 
    ابوالحسن_نجفی
📖بیاموزیم:  
 
غلط_ننویسیم 
🔴 سرمایه گذاری
به عمل کسی گفته میشود که مبلغی را به عنوان سهم مشارکت خود در شرکتی می گذارد وبنابراین املای صحیح آن با حرف "ذ" است ونه با حرف "ز".
و به صورت "سرمایه گزاری".
ترکیب اخیر بی معنی است ،زیرا "گزاردن" به معنای 
"به جا آوردن یا انجام دادن" است وسرمایه را نمی توان به جا آورد یا انجام داد. همچنین سرمایه گذار نیز با حرف "ذ" نوشته میشود نه با حرف "ز".
📚 منبع: کتاب غلط ننویسیم 
     نویسنده : ابوالحسن نجفی
📖بیاموزیم:  

غلط_ننویسیم 
🔴 کنکاش
یا  کنگاش،کنکاج،کنگاج  این کلمه در اصل مغولی_ترکی است و معنای آن "مشورت" است.
"شش ملک به یک جای بر آن تخت نشینند و به اتفاق یکدیگر فرمان دهند وحکم کنند وشش وزیر دارند. پس این شش ملک بر یک تخت بنشینند و شش وزیر بر تختی دیگر و هر کار که باشد به کنکاج یکدیگر می سازند.  (سفرنامه ناصر خسرو)
در اغلب نوشته های امروز این کلمه را به معنای "کاوش یا کندوکاو" وحتی گاهی به معنای "تکاپو" به کار می برند وغلط است.
 "نویسنده در این قصه به کنکاش در زندگی مردمی می پردازد که هر یک داغ عزیزی را در سینه دارند."
(کیهان فرهنگی . بهمن 1368. ص34)
رادیو ایران غالبا به جای "کاویدن" می گوید "مورد کنکاش قرار دادن".
منبع: کتاب غلط ننویسیم 
     نویسنده : ابوالحسن نجفی
 
 
بیاموزیم:
 کثیف / کثافت
کثیف در عربی به معنای "ستبر وغلیظ" ونیز به معنای "انبوه" است ودر متون قدیم فارسی نیز به همین معانی به کار رفته است.
"حاسد گل لطیف را خار کثیف پندارد" 
(بختیار نامه 181)
"امانت در گردن مالک کردند که وی را از این زمین ببرد و وی را لباس درشت پوشاند وطعام کثیف خوراند."
(قصص قران 146)
 در این مثال طعام کثیف یعنی طعام غلیظ و ثقیل و ناگوار کثیف در همین استعمال اخیر بر اثر تحول معنایی اندک اندک به طرف معنای "پلید وآلوده" متمایل شده و امروزه در فارسی فقط به همین معنی متداول است. بعضی از فضلا این معنی را غلط می دانند اما چون در گفتار و نوشتار کاملا رایج ومعنای اصلی تقریبا متروک است. استعمال آن اشکالی ندارد .
همچنین است کلمه کثافت که در قدیم به معنای "ستبری وغلظت" به کار می رفته است.
 
"رسول علیه السلام گفت دوزخ را چهار سراپرده است. کثافت هر یکی چهل ساله را"
( تفسیر ابوالفتوح ج 12)
امروزه این معنی فقط به معنای پلیدی وآلودگی است.
کتابغلطننویسیم 
ابوالحسن_نجفی
 
بیاموزیم   
 
چند جایگزین فارسی:
●  متمتع        ☜ بهره‌مند، برخوردار
● متعذر          ☜ دشوار، سخت
● متقن           ☜  استوار
● متمایز        ☜ جدا
● متفق‌القول  ☜  هم‌زبان و هم‌رای
●متلون         ☜ رنگارنگ